September 18th, 2012

think high

(no subject)

mellow mellow yellow pillow
yollow pallow gollow billow
pellow plyasallow stollow swallow
yellow pillow millow follow

mellow mellow wow see predellow
bowlnow strelyallow doollow tellow
no nay ubillow fellow killow
shillow myllow shallow willow

sollow igrallow hollow hollow
byllow dellow nay base prikollow
chellow vesellow yet oh nay mallow
wish a zabrallow yollow pallow!

Посвящается юзеру glo_ku.